Center za kulturne raziskave

Leta 1967 je bil ustanovljen Center za kulturne raziskave. Njegovi pobudniki so pokazali drzen pogum in se soočili s sovražno nastrojenim ozračjem, ki je – kot s korenčkom na palici, še večkrat pa s palico – v ustrahovanju udušilo vsakogar, ki se je izpostavil, da bi zagovarjal, ovrednotil in spodbujal rabo jezika, kulturo in slovenske manjšine v Terski dolini. Če se je danes ozračje spremenilo, če zakoni priznavajo slovenski jezik v naših dolinah in ga naše oblasti označujejo kot “dodatno vrednosto”, to dolgujemo tudi ustanoviteljem Centra za kulturne raziskave v Bardu.

Že sama ustanovitev je bila dejanje pomembnih razsežnosti, saj je bilo v šestdesetih letih v naši krajih silno nevarno govoriti o položaju Slovencev.

Pretekle in današnje dejavnosti Centra lahko razdelimo na tri področja:

 - Zbiranje, ohranjanje in katalogacija vseh kulturnih najdb iz naših krajev

 - Nepretrgana dejavnost pri kulturni odogatitvi vseh različnih trenutkov našega življenja, od pusta do šagr, od tradicionalnih praznovanj do skrbi za odnose z drugimi kraji v Benečiji, v Sloveniji in v Furlaniji.

 - Objave in knjige.

Največja zahvala in priznanje Centru za kulturne raziskave Barda pa je pravzaprav vse tisto, kar je bil zmožen ustvariti. To samo dielo zahvali!

Centro Ricerche Culturali

Nel 1967 veniva istituito il Centro Ricerche Culturali di Lusevera. I promotori dimostrarono un coraggio temerario sfidando un clima ostile che soffocava nell'intimidazione chiunque volesse difendere e promuovere l'uso della parlata e cultura della comunità slovena delle valli del Torre.

Se oggi il clima è cambiato e se la lingua slovena nelle nostre valli è riconosciuta dalla legge e definita come valore aggiunto dalle nostre autorità lo dobbiamo anche a loro, ai fondatori del Centro Ricerche Culturali di Lusevera.

Possiamo dividere in tre settori l'azione passata e presente del Centro:

  - Raccolta, conservazione, catalogazione di tutti i reperti culturali dei nostri paesi.

  - Attività di costante animazione culturale nei diversi momenti del nostro vivere, dal Pust alle sagre, dalle feste tradizionali alla cura di relazioni con altri paesi della Benečija, della Slovenia e del Friuli.

  - Pubblicazioni e libri.

L'elogio e il riconoscimento più concreto al Centro è costituito da quel che ha saputo fare. To samo dielo zahvali!